За нас

„АЛФА ОДИТ СЪРВИСИЗ” ООД, ЕИК 201455818, е специализирано одиторско предприятие (СОП), вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, с адрес гр. София, жк Славия, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 30. Дружеството е вписано и от Комисия за финансов надзор в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Представлява се от Лъчезар Александров Костов, регистриран одитор, притежаващ диплома №029 и Десислава Пламенова Върбанова, регистриран одитор, притежаващ диплома №698, поотделно.

Лъчезар Костов притежава диплома за дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) № 0029, издадена през 1991 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Завършил е висше образование специалност Счетоводна отчетност в УНСС гр. София. Многократно участва в курсове по Международни счетоводни стандарти, Международни одиторски стандарти, данъчни теми и др. Лъчезар Костов е вписан от Комисията за финансов надзор в списъка на лицата, имащи право да заверяват финансови отчети на застрахователни дружества.

Десислава Пламенова Върбанова е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. Член е на Института за дипломирани експерт-счетоводители в България от 2010 г. (диплома №0698) и е включена в списъка на лицата, имащи право да заверяват финансови отчети на застрахователни дружества съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, одобрен от Комисия за финансов надзор. Десислава Върбанова е магистър по Финанси и банково дело и бакалавър по Икономика, СУ „Свети Климент Охридски” гр. София.

 

Удостоверение от ИДЕС – Алфа одит сървисиз

Удостоверение от ИДЕС – Лъчезар Костов

Удостоверение от ИДЕС – Десислава Върбанова